Kết quả

1 thủ tục hành chính trong nhóm Nâng ngạch

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 1