Kết quả

29 thủ tục hành chính trong nhóm Hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: 10
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: 30
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: 45
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: 60
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết:
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết:
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian giải quyết: không quy định thời gian hoàn thành
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian giải quyết: không quy định thời gian hoàn thành
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
Lĩnh vực: Công chứng
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 500000 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 29