Kết quả

10 thủ tục hành chính trong nhóm Nhận cha, mẹ con

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 1500000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 15000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 15000 VNĐ
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Phí, lệ phí: 400000 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 10