Kết quả

13 thủ tục hành chính trong nhóm Xây dựng công trình, nhà ở

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nhà ở
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nhà ở
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 13