Kết quả

30 thủ tục hành chính trong nhóm Hôn nhân và gia đình

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 1200000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 1500000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 40000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 40000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.
Phí, lệ phí: 25000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 1200000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 15000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 15000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Tùy nội dung
Phí, lệ phí: 10000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 10000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 25000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 30