Kết quả

32 thủ tục hành chính trong nhóm Chính sách Y tế

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: Cơ sở thực hiện hoạt động tiêm chủng sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Phí, lệ phí: 1000000 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Phí, lệ phí: 4000000 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: - 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở; - 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dược phẩm
Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 32