Kết quả

2 thủ tục hành chính trong nhóm Đăng ký phương tiện

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 2