Kết quả

12 thủ tục hành chính trong nhóm Phương tiện và người lái

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Đường bộ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc hoặc 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường bộ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường bộ
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 50000 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 12