Kết quả

3 thủ tục hành chính trong nhóm Hưu trí

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Giải quyết chế độ BHXH
Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 3