Thông tin và dịch vụ dành cho doanh nghiệp

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc bắt đầu đầu tư kinh doanh và hình thành các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh

Khởi sự kinh doanh Kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đầu tư Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, loại hình tổ chức khác

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về quá trình quản lý, sử dụng lao động và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp liên quan đến bảo hiểm xã hội của người lao động

Lao động và bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Quản lý lao động

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về thuế và thực hiện các nhu cầu, yêu cầu trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp Tiếp cận vốn, tín dụng Thuế, hóa đơn

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc đầu tư, tiếp cận đất đai, xây dựng công trình, phòng cháy chữa cháy, môi trường và tiếp cận điện năng

Đất đai, xây dựng Môi trường Phòng cháy chữa cháy Xây dựng công trình Tiếp cận đất đai

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến một số hoạt động thương mại trong nước và quốc tế

Thương mại, quảng cáo Phòng vệ thương mại Kiểm tra chuyên ngành Hải quan lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý cạnh tranh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhãn hiệu, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, sáng chế, đăng ký tài sản của doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản Đăng ký tài sản Sáng chế Chuyển giao công nghệ Sở hữu công nghiệp Nhãn hiệu

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc thành lập, điều chỉnh hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Điều chỉnh hoạt động Thành lập chi nhánh

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu hoặc mua sắm công theo quy định

Đấu thầu, mua sắm công Thực hiện đấu thầu Tham gia mạng đấu thầu quốc gia

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp gồm hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, chia tách doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp Chia tách Chuyển đổi loại hình Hợp nhất, sáp nhập

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hoạt động tạm dừng, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động Chấm dứt hoạt động Tạm dừng hoạt động