Kết quả

401 thủ tục hành chính trong nhóm Khởi sự kinh doanh

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khuyến nông
Thời gian giải quyết: 60 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Viễn thông
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Viễn thông
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: - Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hoá
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trả lời việc tổ chức lễ hội.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 401