Thủ tục hành chính

380 thủ tục hành chính trong nhóm Khởi sự kinh doanh

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Cấp huyện Một phần
2. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Cấp huyện Một phần
3. Hỗ trợ dự án liên kết Phát triển nông thôn Cấp huyện Toàn trình
4. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khuyến nông Cấp huyện Toàn trình
5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Cấp huyện Một phần
6. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Cấp huyện Toàn trình
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Cấp huyện Toàn trình
8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Cấp huyện Toàn trình
9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia đình Cấp huyện Toàn trình
10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia đình Cấp huyện Toàn trình
11. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia đình Cấp huyện Toàn trình
12. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hoá Cấp huyện Một phần
13. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hoá Cấp huyện Một phần
14. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
15. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
16. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hoá Cấp huyện Một phần
17. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
18. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
19. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
20. Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hoá Cấp huyện Toàn trình
Tổng số 380