Kết quả

85 thủ tục hành chính trong nhóm Tài chính doanh nghiệp

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Hai ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Hai ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Phí, lệ phí: 100000 VNĐ
Lĩnh vực: TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Phí, lệ phí: 100000 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Thời gian giải quyết: 15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Thời gian giải quyết:
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động thanh toán
Thời gian giải quyết: 01 (một) ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Thời gian giải quyết: đổi ngay
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Thời gian giải quyết: đổi ngay.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 85