Kết quả

93 thủ tục hành chính trong nhóm Đất đai, xây dựng

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 300000 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 300000 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 300000 VNĐ
Lĩnh vực: Giao thông
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giao thông
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 93