Kết quả

42 thủ tục hành chính trong nhóm Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Quản lý ngân sách
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian giải quyết: bảy ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 05
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: Trong 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 42