Kết quả

40 thủ tục hành chính trong nhóm Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Viễn thông
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Gia đình
Thời gian giải quyết: Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo
Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo
Thời gian giải quyết: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: Trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 40