Kết quả

8 thủ tục hành chính trong nhóm Đấu thầu, mua sắm công

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian giải quyết: Năm ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản
Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc (đối với dự án nhóm B), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 30 ngày làm việc (đối với dự án nhóm C), kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 8