Kết quả

33 thủ tục hành chính trong nhóm Tạm dừng, chấm dứt hoạt động

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: Không quy định cụ thể
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 33