Danh cách các thủ tục hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 Nộp hồ sơ
2. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Du lịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 4 Nộp hồ sơ
3. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh và xã hội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Nộp hồ sơ
4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh và xã hội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Nộp hồ sơ
5. Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh và xã hội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Nộp hồ sơ
6. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh và xã hội UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Nộp hồ sơ
7. Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao 3 Nộp hồ sơ