Hướng dẫn sử dụng
01
Tra cứu thủ tục hành chính
02
Đăng ký/đăng nhập tài khoản
03
Nộp và tra cứu theo dõi hồ sơ
04
Quản lý hồ sơ giao dịch cá nhân
 
01
Tra cứu thủ tục hành chính

Người dân, doanh nghiệp có 3 cách tra cứu thủ tục hành chính:

•   Cách 1: Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ khi đã chọn mục công dân hay doanh nghiệp

•   Cách 2: Chọn tìm từ khóa từ các nhóm gợi ý ở tab công dân hay doanh nghiệp

•   Cách 3: Chọn từ menu thông tin và dịch vụ

02
Đăng ký/đăng nhập tài khoản

Người dân, doanh nghiệp chỉ có thể đăng ký/đăng nhập tài khoản bằng: Số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Số thẻ căn cước công dân với số điện thoại chính chủ.

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào hệ thống để tiến hành thực hiện các thủ tục.

03
Nộp và tra cứu theo dõi tình trạng hồ sơ

Nộp hồ sơ. Có 2 cách để nộp hồ sơ.

•   Cách 1: Tìm kiếm thủ tục, từ danh sách kết quả. Khi chọn nút nộp hồ sơ. Hệ thống sẽ yêu cầu đăng ký/đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có tài khoản bạn tiến hành đăng ký. Nếu đã có tài khoản bạn tiến hành đăng nhập để tiếp tục thực hiện việc nộp hồ sơ.

•   Cách 2: Đăng ký/đăng nhập khi vào trang web. Bạn tiến hành đăng ký/đăng nhập để tiếp tục các bước tìm kiếm và thực hiện nộp hồ sơ.

Tra cứu hồ sơ. Có 2 cách để tra cứu hồ sơ

•   Cách 1: Chọn nút tra cứu hồ sơ trên trang chủ.

•   Cách 2: Chọn mục tra cứu hồ sơ từ menu thông tin và dịch vụ.

04
Quản lý hồ sơ giao dịch cá nhân

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công, chọn mục Hồ sơ cá nhân > Hồ sơ giao dịch để theo dõi tình trạng hồ sơ.

•   Người dân, doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi hồ sơ khi hồ sơ ở trạng thái chờ tiếp nhận/chờ bổ sung.

•   Từ danh sách hồ sơ, Người dân, doanh nghiệp có thể bấm vào từng mã hồ sơ để xem chi tiết tình trạng xử lý hồ sơ.