HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đăng nhập

I. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập

II. Nhập thông tin đăng nhập
1. Nhập ID đăng nhập hoặc Tên đăng nhập
2. Nhập Mật khẩu
3. Kích nút Đăng nhập

 Bản in]