HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đổi mật khẩu

I. Người dùng chọn chức năng Đổi mật khẩu.

II. Nhập thông tin bắt buộc (*) để thay đổi mật khẩu
1. Nhập Mật khẩu cũ
2. Nhập Mật khẩu mới
3. Nhập lại mật khẩu ở mục 2
4. Kích nút Thay đổi mật khẩu

III. Thông báo Đổi mật khẩu thành công

 Bản in]