HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quản lý hồ sơ giao dịch

Người dùng đăng nhập vào hệ thống chọn Dịch vụ, chọn Quá trình giao dịch để quản lý hồ sơ giao dịch

1. Người dùng có thẻ nhập Mã hồ sơ

2. Chọn Lọc để lọc theo mã

3. Hoặc người dùng chọn tất cả để xem toàn bộ hồ sơ

 Bản in]