HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quản lý hồ sơ giao dịch

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn "Thông tin của tôi/Thông tin giao dịch" để quản lý hồ sơ giao dịch

2. Danh sách thông tin hồ sơ giao dịch

Chú thích:

1. Người dùng có thẻ nhập Mã hồ sơ

2. Chọn Lọc để lọc theo mã

3. Hoặc người dùng chọn tất cả để xem toàn bộ hồ sơ

 Bản in]