HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quên mật khẩu

Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu

Thực hiện tuần tự theo 3 bước để đặt lại mật khẩu:
Bước 1:
1. Nhập tên tài khoản/ID đăng nhập.
2. Kích nút Thực hiện

Bước 2:
1. Chọn hình thức xác thực (Điện thoại/Địa chỉ email)
2. Nhập số điện thoại/Email mà tài khoản ở bước 1 đã đăng ký
3. Kích nút Thực hiện

Bước 3: Nếu bước 01 và 02 nhập đúng thông tin thì hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua điện thoại hoặc email (tùy theo bước 02 chọn phương thức nhận mã)
1. Nhập mã gửi đến điện thoại hoặc địa chỉ email vừa nhập ở bước 2
2. Nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu để thay đổi mật khẩu mới
3. Kích nút Thực hiện

Bước 4: Thông báo quá trình đặt lại mật khẩu hoàn tất.

 Bản in]