DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ THỊ THƠM 000.00.37.H57-220106-1500 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 Hồ Quang Luyến 000.00.37.H57-220117-0258 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
3 NGUYỄN THỊ TÂM 000.00.37.H57-220114-0284 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
4 Lê Thị Thôi 000.00.37.H57-220112-1231 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
5 TRẦN TRÂM 000.00.37.H57-220106-0437 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
6 Phạm Phú Đổi 000.00.37.H57-220111-0647 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
7 NGUYỄN QUANG HÒA 000.00.37.H57-220112-0266 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng (đưa NGUYỄN QUANG VẼ vào trung tâm bảo trợ xã hội)
8 NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 000.00.37.H57-220113-1554 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
9 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220106-1664 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu ông NGuyên Đức Lượng lô 663 Thủy Phương
10 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220106-1667 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu ông Tôn Thất Bảo Nam lô 668 Thủy Phương
11 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220106-1671 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Thành Dương lô 662 Thủy Phương
12 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220106-1672 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thanh Tú lô 6710 Thủy Phương
13 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1669 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Vân Anh lô 647 Thủy Phương
14 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1670 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Vân Anh lô 664 Thủy Phương
15 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1671 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu lô 667 Hoàng Trí Quang Thủy Phương
16 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1672 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị nguyên lô 661 Thủy Phương
17 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1674 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Lê Huy lô 671 Thủy Phương
18 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1676 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Thị Như Lệ lô 646 Thủy Phương
19 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1678 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thanh Vụ lô 673 Thủy Phương
20 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220107-1679 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thanh Vụ lô 666 Thủy Phương

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 65 19 46
Đất đai 560 451 109
Đầu tư xây dựng 26 26 0
Giao dịch bảo đảm 59 26 33
Hộ tịch 4 0 4
Hoạt động xây dựng 34 34 0
Kinh doanh Khí 1 0 1
Quy hoạch 9 9 0
Tài chính đầu tư 1 1 0
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 3 3 0
Thi đua - Khen thưởng 2 2 0
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 20 20 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 1081

Tỷ lệ đúng hạn: 89%