DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 LÊ QUANG 000.00.37.H57-220812-0211 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 Trương Tòa 000.00.37.H57-220805-1514 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
3 NGÔ THỊ LÀI 000.00.37.H57-220803-0452 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
4 VÕ ĐẠI THẮNG 000.00.37.H57-220525-1706 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220727-0924 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1851 Võ Đại Hoàng Linh
6 NGUYỄN THỊ CHI 000.00.37.H57-220726-0491 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
7 Lê Quang Thí 000.00.37.H57-220723-0106 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
8 NGUYỄN XUÂN UÂN 000.00.37.H57-220722-0104 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
9 TRƯƠNG VĂN NGHIÊM 000.00.37.H57-220315-0043 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
10 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220719-0522 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ CTR11, CTR12 VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT XEN GHÉP THUỘC KHU A - ĐÔ THỊ MỚI AN VÂN DƯƠNG
11 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã 000.00.37.H57-220719-0843 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Về việc thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình HTKT khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 và cây xanh CX4 thuộc Khu E- đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy (Đợt 4).
12 LÊ THỊ HÀ 000.00.37.H57-220808-0899 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
13 Phan Sanh 000.00.37.H57-220715-1050 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
14 Nguyễn Văn Phước 000.00.37.H57-220729-1411 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
15 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 000.00.37.H57-220805-1545 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
16 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220718-1091 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG THỦY DƯƠNG - THUẬN AN TẠI XÃ THỦY THANH
17 PHẠM THỊ TIẾP 000.00.37.H57-220616-1150 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
18 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220803-0892 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1855 Nguyễn Chánh Trình
19 Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương thủy 000.00.37.H57-220803-0910 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1896 Nguyễn Thanh Lâm
20 Hoàng Thị Hói 000.00.37.H57-220803-1752 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 4 1 3
Bảo trợ xã hội 46 46 0
Công chức, viên chức 48 48 0
Đất đai 1815 1107 708
Đầu tư xây dựng 47 47 0
Giao dịch bảo đảm 109 9 100
Hộ tịch 4 1 3
Hoạt động xây dựng 198 72 126
Kế hoạch tài chính 22 22 0
Quy hoạch 161 105 56
Tài chính đầu tư 17 17 0
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 15 14 1
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã 1 0 1
Thi đua - Khen thưởng 3 3 0
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 74 70 4
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 21 21 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 12245

Tỷ lệ đúng hạn: 78%