Đánh giá mức độ hài lòng

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐÁNH GIÁ CHUNG
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG VÀ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
Quý khách có hài lòng về nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không?Khi đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Quý khách phải đợi bao nhiêu lâu để gặp cán bộ tiếp, làm việc?Công việc của Quý khách có được giải quyết đúng hẹn không?


Quý khách đánh giá mức độ hài lòng chung đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị?