DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ
STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 000.56.36.H57-231125-0115 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
2 Hoàng Văn Đức 000.56.36.H57-231123-0989 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
3 NGUYỄN THIẾT 000.56.36.H57-231120-0220 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
4 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 000.56.36.H57-231130-0339 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
5 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 000.56.36.H57-231130-0328 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
6 PHAN THỊ DIỆU HƯƠNG 000.56.36.H57-231120-0947 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
7 VÕ VĂN THUẬN 000.56.36.H57-231120-0800 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
8 HUỲNH VĂN TẢO 000.56.36.H57-231120-0653 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
9 lê thị ẩn 000.56.36.H57-231024-0151 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
10 NGUYỄN THỊ HUỆ 000.56.36.H57-231012-1317 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật