THÔNG BÁO
Công bố 03 TTHC mới hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 09/7/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, 03 thủ tục hành chính mới ban hành về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bao gồm: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19. Cụ thể, đối với thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; Người lao động gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp huyện, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022; Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh. Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Bản in]
Các bài khác