THÔNG BÁO
Từ ngày 02/12/2019, thủ tục cấp, cấp đổi Chứng minh nhân dân đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 do cán bộ Công an tỉnh, Công an cấp huyện (tại Bộ phận Một cửa) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, trả kết quả.

- Đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện được theo dõi, giám sát, công khai theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của người dân; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực và quan liêu.

Trân trọng thông báo./.

 Bản in]
Các bài khác