THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nơi tiếp nhận và trả kết quả của 02 thủ tục hành chính đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

 

Theo Công văn số 954/CV-GTVT ngày 04/6/2019 của Sở Giao thông vận tải, kể từ ngày 05/6/2019, 02 thủ tục hành chính:

1. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm;

2. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Phương tiện đang khai thác.

Được tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Đăng kiểm số 13 (Số 3 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế) thay cho việc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như trước đây.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kính thông báo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 02 TTHC trên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.
 Bản in]