THÔNG BÁO
V/v giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến hết ngày 30/6/2020 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản số 1991/UBND-HCC ngày 14/3/2020 V/v giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến hết ngày 30/6/2020 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất giảm 100% cước chuyển phát bưu chính công ích đến hết ngày 30/6/2020 khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Bưu điện tỉnh giảm 50% cước phí, ngân sách tỉnh chi trả 50% cước phí.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh bưu điện cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, khuyến nghị công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tập trung đông người tại các Trung tâm để phòng chống dịch Covid-19./.

 Bản in]