THÔNG BÁO
V/v hỗ trợ thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cho các Doanh nghiệp Cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 46/TB-TNMT về việc thông báo các Doanh nghiệp Cổ phần hóa liên hệ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận). Việc kiểm tra, rà soát áp dụng đối với tất cả Doanh nghiệp Cổ phần hóa đang sử dụng đất đã có quyết định giao đất, thuê đất của UBND tỉnh nhưng chưa thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Kính đề nghị các Doanh nghiệp Cổ phần hóa thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương liên hệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ tại 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, số điện thoại liên hệ: 0234 - 3856868 để được hướng dẫn lập thủ tục kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Theo đó sẽ được hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công (đảm bảo chức năng liên thông, giám sát xuyên suốt trong quá trình thực hiện TTHC) cho các Doanh nghiệp Cổ phần hóa khi đến Trung tâm thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận; thủ tục xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính ở Cục Thuế, Chi cục Thuế tỉnh,…

Sau ngày 25/4/2019, đơn vị không lập thủ tục kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách gửi UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 46-TB-TNMT ()
 Bản in]