THÔNG BÁO
V/v tạm ngưng thực hiện cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
Thực hiện Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc chấn chỉnh việc cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề của chuyên khoa khác đối với bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền hoặc các chuyên khoa khác theo nội dung quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 cho đến khi Bộ Y tế có hướng dẫn mới (văn bản đính kèm).

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB-SYT ()
 Bản in]