Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Mức độ Tổng Đã xử lý Chưa xử lý Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
Tổng % Tổng % Tổng %
Mức 1, 2 112610 100533 12077 54538 54,2% 35020 34,8% 6844 6,8%
Mức 3 38166 35954 2212 22641 63% 8850 24,6% 1964 5,5%
Mức 4 4 4 0 3 75% 0 0% 1 25%
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
TTHC % TTHC % TTHC % TTHC %
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 2663 100% 2663 100% 2219 83,3% 954 35,8%
Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng

Tiêu chí 1: Đánh giá tổng thể dịch vụ

Tiêu chí 2: Mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ liệu)

Tiêu chí 3: Mức độ đúng hạn trong xử lý, trả kết quả của cơ quan nhà nước

Tiêu chí 4: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức (mức độ nhiệt tình, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, cách giao tiếp của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, xử lý hồ sơ)

Tiêu chí 5: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

Tiêu chí 6: Thời gian thực hiện giải quyết so với quy định

Tiêu chí 7: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính

Tiêu chí 8: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính

Tiêu chí 9: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Tiêu chí 10: Mức độ công khai các thủ tục hành chính

Tiêu chí 11: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Tiêu chí 12: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền