Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Mức độ Tổng Đã xử lý Chưa xử lý Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn
Tổng % Tổng % Tổng %
Mức 1, 2 268763 257141 11622 124907 48,6% 102770 40% 19852 7,7%
Mức 3 68544 61827 6717 43434 70,3% 11795 19,1% 4331 7%
Mức 4 1665 1611 54 952 59,1% 388 24,1% 268 16,6%
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
TTHC % TTHC % TTHC % TTHC %
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 2643 100% 2643 100% 1856 70,2% 736 27,8%
Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng

Tiêu chí 1: Đánh giá tổng thể dịch vụ

Tiêu chí 2: Mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ liệu)

Tiêu chí 3: Mức độ đúng hạn trong xử lý, trả kết quả của cơ quan nhà nước

Tiêu chí 4: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức (mức độ nhiệt tình, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, cách giao tiếp của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, xử lý hồ sơ)

Tiêu chí 5: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật

Tiêu chí 6: Thời gian thực hiện giải quyết so với quy định

Tiêu chí 7: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính

Tiêu chí 8: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính

Tiêu chí 9: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Tiêu chí 10: Mức độ công khai các thủ tục hành chính

Tiêu chí 11: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Tiêu chí 12: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền