Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tên đơn vị Tổng hồ sơ Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng Trong hạn Trễ hẹn Tổng Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 376 28 27 1 345 163 83 99
Sở Công thương 12701 200 200 0 12498 108 12390 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 323 51 51 0 271 210 44 17
Sở Giao thông Vận tải 8147 930 926 4 7211 2248 4777 186
Sở Kế hoạch và Đầu tư 322 87 72 15 235 139 50 46
Sở Khoa học và Công nghệ 55 6 6 0 49 42 7 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1061 95 95 0 963 860 100 3
Sở Ngoại vụ 56 5 4 1 50 44 6 0
Sở Nội vụ 103 3 3 0 85 77 8 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 836 41 41 0 795 782 12 1
Sở Tài chính 445 8 8 0 437 426 11 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 1050 65 62 3 985 910 67 8
Sở Thông tin và Truyền thông 49 2 2 0 46 41 5 0
Sở Tư pháp 8005 477 471 6 6943 6154 711 78
Sở Văn hóa, Thể thao 374 8 8 0 363 302 58 3
Sở Xây dựng 281 41 41 0 240 182 25 33
Sở Y tế 1314 229 225 4 1085 338 705 42
Thanh tra tỉnh 1 0 0 0 1 0 1 0
Ban Dân tộc 4 0 0 0 4 4 0 0
Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh 112 20 20 0 92 64 22 6
Sở Du lịch 418 144 144 0 274 151 117 6
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
Kho bạc Nhà nước Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Hải quan tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban thi đua - Khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0