Lọc
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tên đơn vị Tổng hồ sơ Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng Trong hạn Trễ hẹn Tổng Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 967 32 30 2 935 426 402 107
Sở Công thương 22848 23 23 0 22816 161 22651 4
Sở Giáo dục và Đào tạo 1191 71 68 3 1120 934 152 34
Sở Giao thông Vận tải 17410 949 933 16 16456 6897 8857 702
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2808 98 70 28 2709 1647 762 300
Sở Khoa học và Công nghệ 93 2 2 0 91 81 10 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 3004 97 81 16 2907 2309 498 100
Sở Ngoại vụ 129 4 4 0 125 121 4 0
Sở Nội vụ 310 6 6 0 249 222 27 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1254 33 33 0 1220 1144 72 4
Sở Tài chính 1411 8 7 1 1403 1349 19 35
Sở Tài nguyên và Môi trường 13194 172 161 11 13014 12527 417 70
Sở Thông tin và Truyền thông 93 8 7 1 85 79 6 0
Sở Tư pháp 15493 607 600 7 14881 14299 412 170
Sở Văn hóa, Thể thao 719 31 31 0 669 560 95 14
Sở Xây dựng 1122 103 103 0 1019 563 268 188
Sở Y tế 1805 189 185 4 1616 1365 155 96
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban Dân tộc 1 0 0 0 1 0 0 1
Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh 252 19 19 0 233 81 149 3
Sở Du lịch 784 31 31 0 753 485 267 1
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
Kho bạc Nhà nước Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Hải quan tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban thi đua - Khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0