Lọc
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tên đơn vị Tổng hồ sơ Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng Trong hạn Trễ hẹn Tổng Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 139 12 10 2 127 89 33 5
Sở Công thương 1832 7 7 0 1824 4 1820 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 40 3 3 0 37 34 3 0
Sở Giao thông Vận tải 1221 551 551 0 670 554 103 13
Sở Kế hoạch và Đầu tư 253 36 36 0 217 175 42 0
Sở Khoa học và Công nghệ 7 1 1 0 6 6 0 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 144 44 44 0 100 85 3 12
Sở Ngoại vụ 4 1 1 0 3 3 0 0
Sở Nội vụ 48 6 6 0 39 37 2 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 156 36 36 0 120 117 3 0
Sở Tài chính 84 8 8 0 76 76 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 1302 187 187 0 1114 1088 26 0
Sở Thông tin và Truyền thông 10 4 3 1 6 5 1 0
Sở Tư pháp 868 455 455 0 413 411 2 0
Sở Văn hóa, Thể thao 31 6 6 0 24 22 2 0
Sở Xây dựng 72 60 60 0 12 11 1 0
Sở Y tế 79 57 57 0 22 15 6 1
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh 10 4 4 0 6 1 5 0
Sở Du lịch 33 15 15 0 18 18 0 0
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
Kho bạc Nhà nước Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Hải quan tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban thi đua - Khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0