Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tên đơn vị Tổng hồ sơ Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ đã giải quyết
Tổng Trong hạn Trễ hẹn Tổng Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 392 33 30 3 356 167 86 103
Sở Công thương 13435 381 381 0 13051 110 12941 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 336 36 36 0 299 218 64 17
Sở Giao thông Vận tải 8343 902 897 5 7435 2300 4908 227
Sở Kế hoạch và Đầu tư 340 86 76 10 254 150 52 52
Sở Khoa học và Công nghệ 57 8 7 1 49 42 7 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1124 107 106 1 1014 903 108 3
Sở Ngoại vụ 58 3 2 1 54 46 7 1
Sở Nội vụ 105 4 4 0 86 78 8 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 851 38 38 0 813 800 12 1
Sở Tài chính 458 11 11 0 447 436 11 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 1069 63 60 3 1006 929 68 9
Sở Thông tin và Truyền thông 51 3 3 0 47 42 5 0
Sở Tư pháp 8270 376 370 6 7202 6374 749 79
Sở Văn hóa, Thể thao 401 26 25 1 372 307 62 3
Sở Xây dựng 290 39 39 0 251 189 26 36
Sở Y tế 1366 183 180 3 1183 408 733 42
Thanh tra tỉnh 1 0 0 0 1 0 1 0
Ban Dân tộc 4 0 0 0 4 4 0 0
Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh 115 15 13 2 100 67 27 6
Sở Du lịch 429 38 38 0 391 163 222 6
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
Kho bạc Nhà nước Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Cục Hải quan tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
Ban thi đua - Khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0