Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 25287 hồ sơ
Đã giải quyết: 18939 hồ sơ

Tháng2

97%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3829 hồ sơ
Đã giải quyết: 3779 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4852 hồ sơ
Đã giải quyết: 4250 hồ sơ

Tháng4

80%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6722 hồ sơ
Đã giải quyết: 4784 hồ sơ

Tháng5

87%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6813 hồ sơ
Đã giải quyết: 3093 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây

Thống kê Từ ngày đến ngày Xem

Huyện, thị xã, thành phố

Sở ban ngành

Tình hình xử lý

Tên đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
Sở Công thương 0 0 0 0 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 52 40 10 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 258 235 2 19 2
Sở Khoa học và Công nghệ 26 23 0 3 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 867 532 85 210 31
Sở Ngoại vụ 67 38 13 8 8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 222 75 41 35 45
Sở Tài nguyên và Môi trường 180 120 5 52 0
Sở Thông tin và Truyền thông 62 51 0 3 8
Sở Tư pháp 2321 1793 127 280 98
Sở Văn hóa, Thể thao 242 226 5 10 1
Sở Y tế 566 302 22 189 4
Sở Du lịch 164 139 9 8 8
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
UBND huyện A Lưới 386 169 34 92 91
UBND huyện Nam Đông 42 20 2 15 5
UBND huyện Phong Điền 1856 1103 135 337 279
UBND huyện Phú Lộc 874 372 20 379 26
UBND huyện Phú Vang 1684 1377 78 202 23
UBND huyện Quảng Điền 515 310 3 102 78
UBND Thành phố Huế 10040 7170 357 1050 1320
UBND Thị xã Hương Thủy 2524 1379 280 668 148
UBND Thị xã Hương Trà 1459 936 228 227 59
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC
0 0 0 0 0
UBND tinh Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 0
Chi Cục thuế huyện A Lưới 5 1 0 0 0
Chi Cục thuế huyện Nam Đông 3 1 0 2 0
Chi Cục thuế huyện Phong Điền 192 141 30 6 0
Chi Cục thuế huyện Phú Lộc 172 127 0 38 0
Chi Cục thuế huyện Phú Vang 2 1 0 0 0
Chi Cục thuế huyện Quảng Điền 3 0 0 0 3
Chi Cục thuế Thành phố Huế 2 0 0 1 1
Chi Cục thuế thị xã Hương Thủy 280 85 146 49 0
Chi Cục thuế thị xã Hương Trà 154 128 8 18 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 67 46 9 11 0