Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

84%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 52726 hồ sơ
Đã giải quyết: 44607 hồ sơ

Tháng5

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8595 hồ sơ
Đã giải quyết: 8032 hồ sơ

Tháng6

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9437 hồ sơ
Đã giải quyết: 8434 hồ sơ

Tháng7

78%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9065 hồ sơ
Đã giải quyết: 6891 hồ sơ

Tháng8

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6820 hồ sơ
Đã giải quyết: 2980 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây

Thống kê Từ ngày đến ngày Xem

Huyện, thị xã, thành phố

Sở ban ngành

Tình hình xử lý

Tên đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 718 1 0 20 66
Sở Công thương 0 0 0 0 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 166 139 14 13 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 360 295 27 25 12
Sở Khoa học và Công nghệ 44 42 0 2 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1686 1033 453 183 16
Sở Ngoại vụ 128 57 52 8 11
Sở Nội vụ 4 0 0 0 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 421 204 82 17 21
Sở Tài chính 1 1 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 460 366 28 52 9
Sở Thông tin và Truyền thông 86 75 2 4 5
Sở Tư pháp 3881 3300 280 185 85
Sở Văn hóa, Thể thao 500 480 12 6 2
Sở Xây dựng 153 76 31 46 0
Sở Y tế 1027 624 58 223 12
Sở Du lịch 286 227 9 42 8
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
UBND huyện A Lưới 673 323 134 76 140
UBND huyện Nam Đông 234 177 7 42 8
UBND huyện Phong Điền 3285 2181 368 273 443
UBND huyện Phú Lộc 3747 1581 125 1585 285
UBND huyện Phú Vang 3120 2387 262 325 44
UBND huyện Quảng Điền 1272 694 71 133 159
UBND Thành phố Huế 16432 13534 1106 919 634
UBND Thị xã Hương Thủy 5847 4379 587 535 217
UBND Thị xã Hương Trà 3475 2447 334 384 97
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 36 15 0 21 0
Ban thi đua - Khen thưởng 17 2 0 9 6
Chi Cục thuế huyện A Lưới 6 1 0 4 0
Chi Cục thuế huyện Nam Đông 30 19 0 0 0
Chi Cục thuế huyện Phong Điền 699 482 142 46 29
Chi Cục thuế huyện Phú Lộc 1306 1217 2 85 0
Chi Cục thuế huyện Phú Vang 206 41 2 33 1
Chi Cục thuế huyện Quảng Điền 97 68 6 23 0
Chi Cục thuế Thành phố Huế 981 417 326 125 110
Chi Cục thuế thị xã Hương Thủy 685 333 331 21 0
Chi Cục thuế thị xã Hương Trà 590 522 29 38 0
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 67 46 9 8 3