TIẾP CẬN THÔNG TIN

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Sơn

0914 202 345

nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn

Phó Trưởng ban

Nguyễn Đình Bách

0913 465 322

ndbach.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Trưởng ban

Trần Quốc Thắng

0918 382 073

tqthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

Ông: Nguyễn Dương Anh

Phó Giám đốc - Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

Điện thoại: 0905 42 99 88

Email: ndanh.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

Ông: Trần Minh Long

Trưởng Phòng cải cách hành chính - Sở Nội vụ

Điện thoại: 0989 295 981

Email: tmlong.snv@thuathienhue.gov.vn

Ông: Nguyễn Ngọc Cường

Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

Điện thoại: 0905 112 425

Email: nncuong.stp@thuathienhue.gov.vn

Bà: Tôn Nữ Phương Thảo

Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0987 343 579

Email: tnpthao.stttt@thuathienhue.gov.vn