Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

94%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 17059 hồ sơ
Đã giải quyết: 13037 hồ sơ

Tháng1

95%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3075 hồ sơ
Đã giải quyết: 3032 hồ sơ

Tháng2

97%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3832 hồ sơ
Đã giải quyết: 3775 hồ sơ

Tháng3

92%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4869 hồ sơ
Đã giải quyết: 4133 hồ sơ

Tháng4

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5283 hồ sơ
Đã giải quyết: 2097 hồ sơ