Tra cứu thủ tục hành chính

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 139.538 hồ sơ
Đã giải quyết: 123.490 hồ sơ

Tháng4

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 31.105 hồ sơ
Đã giải quyết: 27.363 hồ sơ

Tháng5

91%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 26.534 hồ sơ
Đã giải quyết: 19.009 hồ sơ