Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 34436 hồ sơ
Đã giải quyết: 27180 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4833 hồ sơ
Đã giải quyết: 4307 hồ sơ

Tháng4

77%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6682 hồ sơ
Đã giải quyết: 5450 hồ sơ

Tháng5

79%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8419 hồ sơ
Đã giải quyết: 6546 hồ sơ

Tháng6

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7606 hồ sơ
Đã giải quyết: 4059 hồ sơ