Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 90069 hồ sơ
Đã giải quyết: 78724 hồ sơ

Tháng9

81%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8810 hồ sơ
Đã giải quyết: 7622 hồ sơ

Tháng10

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10720 hồ sơ
Đã giải quyết: 9032 hồ sơ

Tháng11

87%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9442 hồ sơ
Đã giải quyết: 6813 hồ sơ

Tháng12

93%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4809 hồ sơ
Đã giải quyết: 1878 hồ sơ