Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

84%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 52725 hồ sơ
Đã giải quyết: 44607 hồ sơ

Tháng5

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8595 hồ sơ
Đã giải quyết: 8032 hồ sơ

Tháng6

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9437 hồ sơ
Đã giải quyết: 8434 hồ sơ

Tháng7

78%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9065 hồ sơ
Đã giải quyết: 6891 hồ sơ

Tháng8

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6819 hồ sơ
Đã giải quyết: 2980 hồ sơ