Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 25287 hồ sơ
Đã giải quyết: 18939 hồ sơ

Tháng2

97%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3829 hồ sơ
Đã giải quyết: 3779 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4852 hồ sơ
Đã giải quyết: 4250 hồ sơ

Tháng4

80%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6722 hồ sơ
Đã giải quyết: 4784 hồ sơ

Tháng5

87%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6813 hồ sơ
Đã giải quyết: 3093 hồ sơ