Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 19522 hồ sơ
Đã giải quyết: 14172 hồ sơ

Tháng11

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9320 hồ sơ
Đã giải quyết: 8541 hồ sơ

Tháng12

84%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 11522 hồ sơ
Đã giải quyết: 10130 hồ sơ

Tháng1

87%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 13764 hồ sơ
Đã giải quyết: 11105 hồ sơ

Tháng2

94%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5758 hồ sơ
Đã giải quyết: 3067 hồ sơ