Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

92%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7507 hồ sơ
Đã giải quyết: 3304 hồ sơ

Tháng10

84%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10670 hồ sơ
Đã giải quyết: 9354 hồ sơ

Tháng11

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9351 hồ sơ
Đã giải quyết: 7932 hồ sơ

Tháng12

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 11602 hồ sơ
Đã giải quyết: 8970 hồ sơ

Tháng1

92%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7507 hồ sơ
Đã giải quyết: 3304 hồ sơ