Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 72736 hồ sơ
Đã giải quyết: 63352 hồ sơ

Tháng7

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8940 hồ sơ
Đã giải quyết: 7902 hồ sơ

Tháng8

79%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10714 hồ sơ
Đã giải quyết: 9584 hồ sơ

Tháng9

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8893 hồ sơ
Đã giải quyết: 6841 hồ sơ

Tháng10

94%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7389 hồ sơ
Đã giải quyết: 3520 hồ sơ