Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 62959 hồ sơ
Đã giải quyết: 54473 hồ sơ

Tháng6

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9408 hồ sơ
Đã giải quyết: 8670 hồ sơ

Tháng7

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8973 hồ sơ
Đã giải quyết: 7693 hồ sơ

Tháng8

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10812 hồ sơ
Đã giải quyết: 8718 hồ sơ

Tháng9

93%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6369 hồ sơ
Đã giải quyết: 2760 hồ sơ