Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 35925 hồ sơ
Đã giải quyết: 28363 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4833 hồ sơ
Đã giải quyết: 4310 hồ sơ

Tháng4

77%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6679 hồ sơ
Đã giải quyết: 5502 hồ sơ

Tháng5

79%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8400 hồ sơ
Đã giải quyết: 6728 hồ sơ

Tháng6

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9117 hồ sơ
Đã giải quyết: 5005 hồ sơ