Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

84%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 45174 hồ sơ
Đã giải quyết: 35624 hồ sơ

Tháng4

78%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6737 hồ sơ
Đã giải quyết: 5695 hồ sơ

Tháng5

81%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8655 hồ sơ
Đã giải quyết: 7231 hồ sơ

Tháng6

81%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9537 hồ sơ
Đã giải quyết: 7450 hồ sơ

Tháng7

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8211 hồ sơ
Đã giải quyết: 3767 hồ sơ