Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 25613 hồ sơ
Đã giải quyết: 19192 hồ sơ

Tháng2

97%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3829 hồ sơ
Đã giải quyết: 3779 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4852 hồ sơ
Đã giải quyết: 4262 hồ sơ

Tháng4

80%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6721 hồ sơ
Đã giải quyết: 4842 hồ sơ

Tháng5

87%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7140 hồ sơ
Đã giải quyết: 3276 hồ sơ