Tra cứu thủ tục hành chính

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 135.327 hồ sơ
Đã giải quyết: 119.291 hồ sơ

Tháng4

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 31.110 hồ sơ
Đã giải quyết: 27.025 hồ sơ

Tháng5

91%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 22.305 hồ sơ
Đã giải quyết: 15.224 hồ sơ